ILME projektist Koolitus Sihtgrupp Avaldus Asukoht Kasulikku Kontakt

Koolitus

Koolituse eesmärk - Eesmärk - Tulemused - Sisu - Treeningmeetodid

Life Long Learning Training

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on pakkuda Euroopa haridusjuhtidele ideid ja meetodeid elukestva õppe edendamiseks ja arendamiseks. Kursus on suunatud juhtidele erinevatest organisatsioonidest, kes on seotud elukestva õppega praegu või tulevikus.

 

Kursuse eesmärgid

Kursuse eesmärgiks on:

 • Aidata haridusasutuste juhtidel paremini mõista organisatsioonilisi (sotsiaalseid, majanduslikke, poliitilisi) faktoreid, mis piiravad ja/või ei võimalda elukestva õppe rakendumist partnerriigis.
 • Innustada elukestva õppe puhul kasutama infotehnoloogia võimalusi.
 • Arendada oskusi ja vahendeid, mis on vajalikud elukestva õppe juhtimise ja juurutamise protsessi käigus.
 • Aru saada elukestva õppe programmide praktilisest väärtusest.

 

Tulemused

Koolituse tulemusena oskavad osalejad paremini:

 • hinnata elukestva õppega seonduvaid sotsiaalmajanduslikke, poliitilisi ja kultuurilisi aspekte
 • võrrelda ja hoomata elukestva õppe vajadusi ja kontseptsioonilisi erinevusi üle Euroopa, eriti partnermaades
 • määratleda erinevate sihtgruppide vajaduste ulatust
 • motiveerida võimalikke õppureid kasutama elukestva õppe võimalusi
 • ära tunda erinevaid võimalikke vahendeid ja meetodeid, et hinnata koolitusvajadusi
 • kasutada sobivaid ja paindlikke õpetusviise arvestades õppijate individuaalseid erinevusi
 • aru saada nii formaalse kui mitteformaalse õppekeskkonna juurutusmeetoditest ja nende tulemuslikkusest
 • välja arendada süsteemi personaalse arenguplaani kujundamiseks

 

Sisu

Kursus koosneb 5 moodulist. Enne kursuse algust viiakse läbi  ettevalmistavad tegevused kasutades e-õppe platvormi, samuti toimuvad peale kursuse lõppemist treeningujärgsed e-õppe tegevused .

Moodul 1: Sissejuhatus elukestvasse õppesse

 • Elukestev õpe (EKÕ), vajaduste analüüs, võrdlev analüüs
 • Rahvuslik kutseõppe süsteem, õppimine töökohal
 • Võrdlus: EKÕ Euroopas, mujal maailmas

Moodul 2: Õppimise juhtimine

Strateegiline planeerimine, sidusgrupi analüüs, stsenaariumi planeerimine

Juhtimine:

 • kompetentside juhtimine
 • muutuste juhtimine
 • finantsjuhtimine
 • suhtekorralduse juhtimine

Kollektiivne õppimine:

 • õppivad kogukonnad
 • teadmuse juhtimine
 • organisatsiooniline õppimine

Moodul 3: Õppeprotsessi läbiviimine

 • sihtgrupid
 • motivatsioon
 • vahendid, meetodid ja tehnika
 • formaalne ja mitteformaalne õppimine
 • õppimise õppimine
 • õppimise stiilid ja õpetamise strateegiad

Moodul 4: Elukestva õppe hindamine

 • hindamismeetodid
 • hindamise vahendid
 • evalvatsioonimeetodid

Moodul 5: Isiklik arenguplaan

 • individuaalsed arenguplaanid ja reflektiivne õpe
 • individuaalse strateegilise arenguplaani koostamine

Õppevisiidid

Selle kursuse üks oluline osa on õpikäigul osalemine. Osalejatel on võimalus õppida teiste edulugudest nii kursuse käigus kui õppevisiidil kohapeal. See võimaldab osalejatel paremini aru saada, kuidas üks edukas koolitusasutus lähtub oma tegevuses EKÕ printsiipidest


Koolituse meetodid

Koolitusel kasutatakse järgmisi koolitusmeetodeid:

 • interaktiivsed tehnikad (rollimängud, grupitöö, interaktiivsed diskussioonid, jms)
 • eneseanalüüs
 • praktikas toimunud situatsioonide analüüs
 • e-õpe (ettevalmistaval ja koolitusjärgsel perioodil)
 • õppe-otstarbelised õppekäikud asutustesse