ILME projektist Koolitus Sihtgrupp Avaldus Asukoht Kasulikku Kontakt

ILME projektist

Taust Projekti eesmärgid Projekti partnerid

About Life Long Learning Elukestva õppe juurutamine teie organisatsioonis?
ILME annab võimaluse suurendada oma teadmisi ja kompetentsi, et teie organisatsioonis elukestvat õpet juurutada elukestvat.

Kuidas?
Võttes osa 5-päevasest treeningust, investeerite te eelkõige iseendasse ja oma juhtimisoskustesse teiste osalejatega oma ideid jagades, omale õppimise eesmärke püstitades ja oma organisatsiooni jaoks õppestrateegiat läbi mõeldes. Teie professionaalset arengut toetavad suur hulk eksperte ja uued kontaktid.


Olete valmis astuma esimest sammu?
Lisalugemist koolituse kohta


Taust

Kuigi elukestva õppe (EKÕ) printsiibid on leidnud tunnustust ja neid on püütud järgida mitmel pool Euroopas, on  nende praktilist rakendamist raske määratleda. Õppeasutuste juhid möönavad tihti, et kuigi nad on teadlikud ja nõustuvad EKÕ printsiipidega, on viimaste praktiline rakendamine organisatsioonis ja hariduses kaduvväike. Viimaste aastate uurimused ja projektid viitavad vajadusele teadvustada ja lahendada  EKÕ printsiipide rakendamisel esinevaid praktilisi probleeme.

Eesti-Flaami projekt, mille eesmärgiks oli ühe Eesti haridusasutuse juhtimise kvaliteedi tõstmine, realiseerus  praktiliste tegevuste ja vajaduste määratlemisega. Leiti, et on vaja saada koolitust ja rahvusvahelisi kogemusi. Projekti lõpptulemusena koostati EL projektitaotlus, mis leidis komisjonipoolse toetuse.

 

Projekti eesmärgid

Projekti eesmärgiks on välja arendada koolitus “Elukestev õpe – teooriast praktikasse” haridusasutuste juhtidele. Projekti partnerite koostöös loodud kursus ühendab endas mitmete partnerorganisatsioonide teadmisi ja  kogemusi. Projekt kasutab ka Grundtvig 2 projekti MALLE kogemust, kus EKÕ juurutamise praktilised probleemid on kaardistatud ja analüüsitud ning praktilised juhtnöörid õppeasutuste tarbeks välja töötatud.

Lõpptulemuseks loodetakse saavutada õppeasutuste juhtide teadmiste ja kompetentside tõus EKÕ juurutamisel nende poolt juhitavates organisatsioonides.

Eesmärgid

Projekti tulemuseks on haridusjuhtide koolitus “Elukestev õpe – teooriast praktikasse”. Koolituse läbinud on kogenumad ja võimekamad täitma kohustusi, mis tulenevad uutest sotsiaal-majanduslikest tingimustest üha laienevas Euroopa Liidus. Täiskasvanuharidust pakkuvate koolitusorganisatsioonide koostöös on võimalik pakkuda kõrgematasemelist koolitust ja soodustada elukestva õppe rakendumist.


Projekti partnerid

EBS Juhtimiskoolituse Keskus (JKK)  on olnud edukas ja hea partner mitmetes rahvusvahelistes projektides tänu oma  spetsiaalselt rahvusvahelisteks projektideks loodud meeskonnale. Keskus loodi 1999 aastal eesmärgiga ühendada ülikooli akadeemiline teadmus juhtivtöötajate praktilise treeningkogemusega. 

IVLOS (Institute of Education) Utrechti Ülikooli instituut, mis koolitab õpetajaid, organiseerib õpioskuste koolitusi ning õppeasutuse ametnike ja tugistruktuuride teenistujate koolitust ja täiendõpet Hollandis. IVLOS on läbi viinud mitmeid haridusuuringuid ja pakub konsultatsioone ülikoolidele, kõrgharidust pakkuvatele kolledžitele, valitsuse institutsioonidele ja koolidele. IVLOS teeb koostööd ka  Infotehnoloogia (IKT) Keskusega, kes viib läbi e-õppe alaseid uurimusi ja pakub tugiteenust neile, kes rakendavad IKT-d õppeprotsessis.

Schouten & Nelissen on üks tuntumaid käitumistreeningute pakkujaid Hollandi turul. Ettevõte toetab EKÕ nii ärisektoris kui ka mittetulundussektoris. Nende eesmärgiks on luua isiksuse arendamise ja elukestva õppe ekpertiisikeskus. Tuginetakse  inimese õppimisvõime suurendamise võimalikkuse ja selle läbi elukestvuse printsiibile. Üle 5 aasta on nad tegelenud efektiivselt infotehnoloogia osatähtsuse uurimise ja suurema kaasamise võimalustega inimese õppimisvõime muutmisel.

The Centre for Management and Organizational Learning (CMOL) on uurimis- ja õppeinstituut Hull University Business School’i (HUBS) juures Inglismaal. CMOL loodi 2000. aastal eesmärgiga ühendada HUBS’i, Scarborough University College’i ja Dearne Valley Business School’i töötajate uurimus- ja õpetamishuvid. CMOL on pühendunud rahvusvahelise tuntuse saavutamisele organisatsiooniõppe ja -juhtimise uurimuste õppe ja praktika vallas. Keskus annab välja iga-aastast tegevusraportit, regulaarseid väljaandeid uurimistööde tulemuste ja saavutuste kohta, mis on huvilistele nende kodulehel leitavad.

The Foundation of Local Government Reform  (FLGR) on 1995.aastal asutatud valitsuseväline organisatsioon Bulgaarias, mis on läbi viinud enam kui 150 treeningut ja seminari umbes 4700 kohaliku omavalitsuse töötajale ning nende partneritele. Ta on organiseerinud enam kui 20 konverentsi  1500 osavõtjale. FLGR missioon on pakkuda individuaalset, spetsiaalsele vajadusele tuginevat infot, ekspertiisi ja abi innovatsiooni valdkonnas tegutsedes  vahendajana ja koostöövõrgustiku loojana ka kohalike ja rahvusvaheliste partneritele.

Ed-Lab, Education laboratory , on noor ettevõte, mis loodi aastal 2000. Interdistsiplinaarne e-õppe, pedagoogilise uurimustöö, infotehnoloogia, kommunikatsiooni disaini ja turundusega tegelevatest spetsialistidest koosnev meeskond on suutnud lühikese ajaga Ed-lab’i muuta üheks populaarseimaks ja innovatiivsemaks e-õppe asutuseks Saksamaal.  Kiire edu on viinud selleni, et omatakse strateegilist koostööpartnerlust mitmete rahvusvaheliselt tuntud korporatsioonide ja kirjastajatega.

Institute of National Research Council of Italy (IRPPS). Instituudi missiooniks on demograafiliste trendide uurimine ja sotsiaalsete reeglite analüüs võrdlusmeetodite abil. Instituudi projektid kajastavad elanikkonna suundumuste ja sotsiaalmajandusliku arengu suhet; sotsiaalset dünaamikat ja sotsiaalpoliitikat; muutuvatest majandustingimustest ja infotehnoloogiats tingitud sotsiaalseid muutusi õppivas ühiskonnas. Koostööd tehakse ülikoolide, omavalitsuste ja erinevate Itaalia regionaalüksustega nii kohalikes kui ka rahvusvahelistes projektides. Erilist tähelepanu pööratakse EKÕ tulevikule, hariduspoliitikate võrdlevale analüüsile ja õppiva ühiskonna hariduspoliitikale.