About ILME Training Target Group Application Location Resources Contact us

Training

Цел на обучението - Цели - Резултати - Съдържание Методи на обучение

Life Long Learning Training

Цел на обучението

Целта на обучението е предложи на участниците – мениджъри в сферата на обучението през целия живот– новите концепции и необходимите средства за популяризиране и осъществяване на Ученето през целия живот.

 

Цели на курса

Целите на курса са:

 • Да подпомогне мениджърите в сферата на обучението да разберат институционалните (социални, икономически, политически) фактори, подпомагащи прилагането на принципите на Учене през целия живот в специфичните национални условия.  
 • Да популяризира използването на ИКТ в сферата на Учене през целия живот.  
 • Да развие умения и да определи необходимите средства за използване от мениджърите за управление и прилагане на принципите на Учене през целия живот.  
 • Да разбират и оценяват прилагането на практика на програмите свързани с Учене през целия живот.

Резултати

В края на обучението, участниците ще могат да:

 • Правят оценка на социално-икономическите, политическите и културните аспекти свързани с учене през целия живот
 • Да сравняват и разбират нуждите от Учене през целия живот в различните страни в Европа, особено в страните партньори по проекта
 • Да идентифицират нуждите на различните целеви групи
 • Да мотивират потенциални обучаеми да приемат философията на Учене през целия живот
 • Да идентифицират набор от инструменти и методи за оценка на нуждите от обучение
 • Да разбират индивидуалните различия на обучаемите и да подбират подходящи методи за преподаване
 • Да разбират ползите и прилагат методи на формално и неформално учене
 • Да разработят Персонален план за развитие (ППР)

Съдържание

Курсът е съставен от 5 модула. Преди стартирането на курса ще има подготвителна фаза, за целите на които е разработена специална e-learning платформа. Същата платформа ще бъде използвана и за дейности след приключване на курса.

Модул 1: Въведение в Ученето през целия живот (УЦЖ)

 • УЦЖ, анализ на нуждите, сравнителен анализ
 • Национална система за професионално обучение/обучение на работното място
 • Сравнение на състоянието в Европейските страни, и между  Европейските страни и нациите извън Европа

Модул 2: Управление на процеса на учене

Стратегическо планиране, анализ на заинтересованите страни, планиране на съдържанието

Лидерство:

 • Управление на компетенциите
 • Управление на промяната
 • Финансово управление
 • Комуникационни умения

Учене в екип:

 • Учене в общността
 • Управление на знанието
 • Учене в организацията

Модул 3: Прилагане на ученето

 • Целеви групи
 • Мотивация
 • Средства, методи и техники
 • Формално и неформално учене
 • Как да учим
 • Стилове на учене и стратегии за преподаване

Модул 4: Оценка на ученето през целия живот

 • Методи за оценка
 • Средства за оценка

Модул 5: Персонален план за развитие

 • Разработване на персонален план за развитие
 • Представяне на индивидуалните планове за развитие

Учебно посещение

В рамките на курса ще бъде проведено учебно посещение. Участниците ще имат шанса да изучат добри практики и да се запознаят с някои от тях на място. Това ще осигури по-доброто им  разбиране за средата в която се развиват успешните обучителни организации, прилагащи принципите на Учене през целия живот.

Методи на обучение

В рамките на обучителния курс ще бъдат използвани следните методи за обучение:

 • Интерактивни техники като ролеви игри, работа в групи, дискусии
 • Въпросници за самооценка
 • Казуси
 • e-learning (за предварителната фаза и след приключване на курса)
 • учебно посещение на място