About ILME Training Target Group Application Location Resources Contact us

Информация за проекта

ИсторияЦели на проекта- Партньори

About Life Long Learning Прилагате ли на принципите на Учене през целия живот във вашата организация?
Проект ILME ще ви даде възможност да повишите знанията и компетенциите си относно прилагането принципите на учене през целия живот във вашата организация

Как?
Като вземете участие в 5 дневен обучителен курс. По време на курса вие ще поставите свои собствени цели и ще преосмислите стратегията за учене във вашата организация. Ще усъвършенствате своите лидерски умения и ще споделите опит и идеи с останалите участници в курса. По време на целият курс Вие ще работите с експерти, които ще подкрепят Вашето професионално развитие в Ученето през целия живот.

Готови ли сте да направите тази стъпка?
Прочетет повече в  обучение

 

История

Въпреки че принципите на Учене през целия живот са приети и в много страни в Европа се опитват да ги следват, практическото им приложение понякога е трудно да бъде разпознато. Ръководителите на образователни и обучителни  институции признават, че въпреки, че са напълно съгласни с принципите на Учене през целия живот (УЦЖ), в реалността е трудно тези принципи да бъдат следвани, както в работата на самите организации, така и в предлагането на образователните и обучителни услуги. Множество изследвания и проекти през последните години идентифицират нуждата от незабавни мерки за решаване на проблемите, свързани с  практическото приложение на принципите на Учене през целия живот..

Такива резултати даде и Естонско – Фламандски проект насочен към повишаване качеството на управление на образователните институции. Беше изразено и желание за по-нататъшно обучение и обмяна на опит с други страни по тези въпроси. Бяха подготвени и няколко проекта за финансиране от ЕС. 

 

Цели на проекта

Целта на проекта е да се разработи обучителен курс на тема „Прилагане на принципите на Учене през целия живот в образователни и обучителни институции”. Курсът е предназначен за мениджърските екипи от тези институции. Програмата на курса се разработва съвместно от всички партньори по проект ILME, и е съчетава експертни анализи със споделяне на примери от практиката на различни институции. В проекта се използват и получените резултати от проект MALLE, финансиран по програма Грюнтвиг 2. В рамките на проекта са изведени практическите проблеми, свързани с прилагането на принципите на Учене през целия живот, направен е анализ и са дадени препоръки за тяхното преодоляване в обучителните организации. 

Очакваните резултати в края на този проект са да бъдат повишени знанията и компетенциите на мениджърите от образователните и обучителните институции участници в обучителния курс. В резултат на курса те ще имат повече умения и капацитет да посрещнат по-високите изисквания на съвременната социално икономическа ситуация в разширяваща се Европа. Ще подобрят сътрудничеството между различните институции, предлагащи обучение на възрастни, с оглед подобряване на услугите, по-високо качество на обучителните продукти и по-нататъшно разработване и предлагане на нови курсове за обучение в техните собствени държави.

Цели

Целта на проекта е да се разработи обучителен курс на тема „Прилагане на принципите на Учене през целия живот в образователни и обучителни институции”. Курсът е предназначен за мениджърските екипи от тези институции.

Очакваните резултати в края на този проект са да бъдат повишени знанията и компетенциите на мениджърите от образователните и обучителните институции участници в обучителния курс. В резултат на курса те ще имат повече умения и капацитет да посрещнат по-високите изисквания на съвременната социално икономическа ситуация в разширяваща се Европа. Ще подобрят сътрудничеството между различните институции, предлагащи обучение на възрастни, с оглед подобряване на услугите, по-високо качество на обучителните продукти и по-нататъшно разработване и предлагане на нови курсове за обучение в техните собствени държави.

 

Партньори

EBS Executive Training Centre (ETC) – Талин, Естония, е успешен и добър партньор за международни проекти. Центърът разполага с професионален екип от експерти в сферата на обучението и изследвания. Основан е през 1999 г. и обученията, които предлага са съчетание от академично знание с практически опит.

IVLOS Institute of Education (Институт по образованието), е департамент от Университета на Утрехт, Холандия. Той предлага обучение за учители, обучение за методи на учене и обучителни услуги в сферата на развитие на човешките ресурси. IVLOS провежда изследвания в сферата на образованието и предлага консултантски услуги на университети, колежи, държавни институции и училища. В рамките на IVLOS работи Център по ИКТ в образованието, който предлага изследвания в областта на e-learning, както и подкрепа, обучение и консултации при използването на ИКТ в образованието. 

Schouten & Nelissen е лидер на холандският пазар на обучение в сферата на организационното развитие и поведението в организацията. Компанията подкрепя Ученето през целия живот във фирмите и неправителствените организации. Амбицията е да разработи експертен център в сферата на развитие на персонала и непрекъснатото обучение. Фокусът в обучението предлагано от фирмата или в действителност да се приложат принципите на Учене през целия живот в практиката. За повече от пет години са разработили и експериментирали дизайн на учебни ситуации, при които се извличат максимални резултати при използването на ИКТ.  

The Centre for Management and Organizational Learning (CMOL) (Център по мениджмънт и организационно учене) е изследователски и учебен институт в рамките на Училището по бизнес на университета в Хъл, Великобритания. CMOL е основано през януари 2000 г., за да съчетае изследователските интереси и интересите в сферата на обучението на екип преподаватели от Училището по бизнес, колежа към университета на Скарбъроу и бизнес училището на Дърни вали. CMOL се стреми да поддържа високо ниво в мениджмънта, изследванията на ученето в организациите, обучението и практиката.  

The Foundation of Local Government Reform, Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) е неправителствена организация основана през 1995 г. В рамките на 10-годишното си съществуване е провела над 500 обучения с повече от 10000 участника, представители на местната власт и партньорски сдружения, 30 конференции и дискусионни форуми с повече от 2500 участника. Мисията на ФРМС е да предлага информация, експертна помощ и консултации, да провокира иновации в местното самоуправление, да създава широка мрежа от партньорства, както в страната така и извън нея.  

Ed-Lab, Education laboratory , (Образователна лаборатория), ed-lab е специализирана в прилагането e-learning за фирми и институции предлагащи обучение. Консултантския екип на Ed-lab осигурява целият цикъл на e-learning в организациите посредством обучение и know-how за техническите решения, от самото начало на идеята до реализацията и оценката. Еd-lab предлага обучителен курс eTrainer, както и индивидуално обучение на персонала в големи предприятия и специално разработена система за обучение за малки и средни предприятия.  

Institute of National Research Council of Italy (IRPPS) (Институт за национални изследвания, Италия). Мисията на института е да изследва демографските тенденции и да анализира и сравнява социални политики. Изследователските проекти на института са насочени към връзката между населението и социално икономическото развитие, социалната динамика и социалните политики, социалните промени свързани с икономиката на знанието и навлизането на информационно комуникационните технологии. Институтът работи по национални и международни проекти съвместно с университети и прави изследвания по поръчка на общини и областни съвети. Напоследък Института насочва специално вниманието си към перспективите за Учене през целия живот, и изготвя сравнителни анализи на образователни политики, както и политиките в обществото на знанието.